Bra att veta

Gravplats

För ordnandet av gravplats kontaktas pastorskansliet i den avlidnes hemförsamling. På de flesta orter sköter de ev. lutherska församlingarnas ekonomikontor begravningsplatserna. Också de som tillhör andra samfund skall ta kontakt för erhållande av gravplats.

Se: Begravningslagen

Dödsattest

Av dödsattesten får ni veta dödsorsaken. Dödsattest skrivs först när alla nödvändiga laboratorie- och andra undersökningar är färdigställda. Det kan dröja flera månader. Dödsattest behövs inte när ni uträttar ärenden med myndigheter.

Begravningstillstånd

Den läkare som skött Er närastående utfärdar begravningstillståndet, ifall det inte finns anledning för utredande av dödsorsak. I sådana fall utfärdas begravningstillståndet först efter att utredning om dödsorsaken gjorts.

Begravningsarrangemangen kan Ni planera redan före begravningstillståndet är utfärdat.

Medicinsk obduktion

För begravning av den avlidne behövs ett begravningstillstånd. Begravningstillståndet skrivs ut av den läkare som behandlat patienten. Om det inte finns tillräckligt med uppgifter för att begravningstillståndet skall kunna skrivas ut, utför man en obduktion av den avlidne. För utförandet av en medicinsk obduktion förutsätts samtycke av den avlidnes anhöriga eller annars närstående personer. Den avlidne flyttas till enheten för patologi. I samband med obduktionen tar man från olika organ små biop-sier för mikroskopisk undersökning, de är nödvändiga för att man skall få reda på dödsorsaken. Närmare uppgifter om frågor som gäller dödsattesten och begravningstillståndet ger läkaren och personalen på den avdelning där patienten vårdats. Uppgifterna ges endast till de närmaste anhöriga eller andra närstående.

Sjukhuset eller hälsocentralen svarar för alla kostnader som uppkommer vid en medicinsk obduktion, också ifall tranport behövs till obduktionsplatsen.

Rättsmedicinsk obduktion

En rättsmedicinsk obduktion utförs då, när det är fråga om olycksfall, brott, självmord, förgiftning, krig, dödfall som ansluter sig till vårdåtgärd eller misstanke om dessa. En rätts-medicinsk obduktion görs också då personen inte varit under läkarbehandling på grund av sin sista sjukdom eller om han annars avlidit plötsligt. En rättsmedicinsk obduktion utförs, då det enligt polisens övervägande är nödvändigt, och det behövs inget tillstånd av de anhöriga eller närstående. En rättsläkare skriver ut dödsattesten, inte den läkare som behandlat patienten.

Alla kostnader som uppkommer vid den rättsmedicinska undersökningen, även transporten till obduktionsplatsen svarar staten för.

Se: Lag om utredande av dödsorsak